Likabehandlingsplan, KVALITETSREDOVISNING OCH GRANSKNINGSRAPPORTER

Här hittar du skolans likabehandlingsplan, kvalitetsredovisningar och Skolinspektionens granskningsrapporter.


Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Skolan ska bedriva ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta arbete ska beskrivas i likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling.

 

Så här står det i Skollagen kap 6, § 8:

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

 

Kvalitetsredovisningar

Enligt skolans styrdokument ska verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras samt följas upp och utvecklas. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. Här finns Wilhelm Haglunds gymnasiums redovisningar gällande kvalitet och utveckling.

 

Skolinspek­tionens gransknings­rapporter

Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Granskningen innebär en detaljerad och systematisk undersökning av verksamhetens kvalitet inom ett avgränsat område, i förhållande till nationella mål och riktlinjer. Utgångspunkten är alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling. Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella området. Syftet är även att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer.

Läs eller ladda ner

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan

 

Kvalitetsredovisningar

Kvalitetsredovisning 2022/2023

Kvalitetsredovisning 2021/2022

Kvalitetsredovisning 2020/2021

Kvalitetsredovisning 2019/2020

Kvalitetsredovisning 2018/2019

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Undervisning på yrkesprogram